Partner serwisu

Patronat

Stężenie 25-hydroksywitaminy D jako wskaźnik ryzyka rozwoju PChN i zwiększonej śmiertelności

Data publikacji: 25 Maj 2012

Serum 25-Hydroxyvitamin D and Change in Estimated Glomerular Filtration Rate

de Boer IH i wsp.

Clin. J. Am. Soc. Nephrol. 2011; 6: 2141–2149

Vitamin D Status and Mortality Risk in CKD: A Meta-analysis of Prospective Studies

Pilz S i wsp.

Am. J. Kidney Dis. 2011; 58: 374-382

Praca IH de Boera i wsp., opublikowana we wrześniowym numerze Clin. J. Am. Soc. Nephrol., miała na celu ocenę wpływu stężenia 25-hydroksywitaminy D (25(OH)D) na ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek (PChN) w populacji ogólnej. Badanie przeprowadzono na grupie 1705 osób z wyjściowo prawidłową funkcją nerek. Przesączanie kłębuszkowe oceniane było ponownie po czterech latach od rozpoczęcia badania. Autorzy stwierdzili znamienną zależność pomiędzy niskim stężeniem 25(OH)D a ryzykiem spadku przesączania kłębuszkowego, również w analizie wieloczynnikowej, niezależnie od stężenia parathormonu, wapnia czy fosforu. Pewnym mankamentem przedstawianej pracy jest brak oznaczenia białkomoczu (albuminurii) u badanych osób. Tymczasem albuminuria mogłaby być czynnikiem zakłócającym zależność pomiędzy niskim stężeniem 25(OH)D a zmniejszeniem przesączania kłębuszkowego, jako że przyczynia się do obu tych stanów. Wyniki badania pozostają w zgodzie z wcześniejszymi doniesieniami P. Ravaniego oraz ML. Melameda z 2009 roku o związkach pomiędzy poziomem 25(OH)D a ryzykiem rozwoju schyłkowej niewydolności nerek wśród pacjentów z PChN. Badania doświadczalne wskazują, że agoniści receptora witaminy D (1,25-dihydroksywitamina D i jej analogi) wpływają na zmniejszenie wydzielania reniny, ograniczenie włóknienia wewnątrzkłębuszkowego i redukcję ekspresji mediatorów stanu zapalnego. Aby ustalić rolę witaminy D w nefroprotekcji, potrzebne są badania kliniczne oceniające wpływ suplementacji 25(OH)D na przesączanie kłębuszkowe. Taka też jest konkluzja autorów przedstawianej pracy.

Stężenie 25(OH)D w PChN było też przedmiotem badania opublikowanego we wrześniowym numerze Am. J. Kidney Dis. Autorzy tej pracy, na podstawie przeprowadzonej przez siebie meta-analizy, wykazali znaczącą zależność pomiędzy niskim stężeniem 25(OH)D a ryzykiem zgonu wśród pacjentów z PChN, niezależnie od stadium choroby, również tych leczonych nerkozastępczo. Należy jednak podkreślić, że meta-analiza dotyczyła jedynie badań obserwacyjnych. Kilka lat temu ukazała się praca podsumowująca randomizowane badania kliniczne poświęcone wpływowi suplementacji witaminy D na ograniczenie ryzyka zgonu w populacji ogólnej (Autier P i wsp. Arch. Intern. Med. 2007; 167: 1730-1737). Na podobne dowody skuteczności witaminy D u pacjentów z PChN musimy jednak poczekać.

(Opracował: dr med. Michał Chmielewski)